کاهش جمعیت کیفری از اولویت های اصلی دادگستری استان تهران است

تهران-جارپرس-رییس کل دادگستری استان تهران، کاهش جمعیت کیفری را از اولویت های اصلی این دادگستری خواند و گفت: استفاده از مجازات های جایگزین، تعلیق و تعویق مجازات، آزادی مشروط و جلوگیری از پرونده سازی های بی مورد موجب کاهش جمعیت کیفری می شود.