برپائی اولین نمایشگاه ملی کودک وآینده شوق مادری در نیمه مرداد ماه درمشهد
مازندران- جارپرس-طاهر صالحیان، مدیرنخسین مدرسه شوق مادری در کشوراز برپائی اولین نمایشگاه ملی کودک و آینده بامشارکت کانون تبلیغاتی حامی گویا به مدیریت سید محمدجواد کاخکی درنیمه اول مرداد ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدس خبر داد.