درباره پایگاه خبری جارپرس

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عین الله مهربان